Informacje o realizowanych projektach

projekt-unia-europa

Projekt ma na celu wdrożenie w firmie PPHU STOLPIN innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych poprzez zakup nowej linii produkcyjnej, która umożliwi wprowadzenie do oferty szeregu nowych i udoskonalonych produktów oraz usług i wzmocni konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 810 550,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 2 285 000,00 PLN Projektu wynoszą Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznaję Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 999 916,00 PLN, co stanowi nie więcej niż 43,76 % wydatków kwalifikowanych Projektu.