Informacje o realizowanych projektach

Dofinansowanie w ramach Umowy Pożyczki – Pożyczka Ekspansja pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Nr Umowy:  8/10/2020/PE

Kwota dofinansowania:  5 696 153,00 PLN

Beneficjent: PPHU STOLPIN Jacek Pinciak

projekt-unia-europa

Projekt ma na celu wdrożenie w firmie PPHU STOLPIN innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych poprzez zakup nowej linii produkcyjnej, która umożliwi wprowadzenie do oferty szeregu nowych i udoskonalonych produktów oraz usług i wzmocni konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 810 550,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 2 285 000,00 PLN Projektu wynoszą Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznaję Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 999 916,00 PLN, co stanowi nie więcej niż 43,76 % wydatków kwalifikowanych Projektu.